Algemene Verkoopsvoorwaarden

Save Energy at Home bvba

 • Pycke de ten Aerdelaan 3
 • 8400 Oostende - Belgium
 • +32 495138753
 • BTW BE067079637

info@saveenergyathome.be
www.duurzaamwaterbeheer.be 

 

 1. Toepasselijkheid

Via de webshop “duurzaam waterbeheer” wenst Save Energy At Home bvba (hierna “dwb”) producten en onderdelen aan te bieden aan natuurlijke personen (B2C) en rechtspersonen (B2B) (hierna “Klant”). Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een Klant via de webshop van dwb. Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door dwb aanvaard zijn. Situaties die niet in deze Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief btw (in de winkelkar word het btw tarief  aangerekend , alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 1. Aanbod

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden dwb niet. dwb is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. dwb is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. onze producten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op info@duurzaamwaterbeheer.beHet aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DWB. DWB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 1. De overeenkomst & betaalwijze

Een overeenkomst komt tot stand van zodra de Klant een orderbevestiging ontvangt van dwb op een door de Klant doorgegeven e-mailadres. dwb en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat deze elektronische communicaties gelijkwaardig zijn aan een bindende en geldige overeenkomst. Met name het ontbreken van een gewone of digitale handtekening doet geen afbreuk aan de geldigheid en aanvaarding ervan. Zover de wet het toelaat, gelden de betrokken elektronische bestanden als een vermoeden van bewijs. De Klant heeft de keuze om te betalen via kredietkaart of via bankkaart. dwb zorgt voor een veilige online betaalomgeving via een internationaal erkende aanbieder van online betaalsoftware en beveiligingssystemen waarmee uw betaalgegevens worden versleuteld. dwb meent ter goeder trouw alle mogelijke maatregelen te hebben genomen om een veilige betaling te garanderen. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen dwb worden ingeroepen. dwb is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, zal dwb de orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de 30 dagen uitvoeren, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk bepaald. Artikelen besteld via de webshop worden geleverd op het adres dat door de Klant werd kenbaar gemaakt. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien het order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij het order heeft geplaatst een bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dit geval van ontbinding, zal dwb de Klant uiterlijk binnen de 14 dagen na ontbinding het bedrag dat de Klant betaald heeft terugbetalen. De Klant heeft echter geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan dwb via info@duurzaamwaterbeheer.be . dwb zal er alles aan doen dit recht te zetten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van dwb . Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de artikelen te vervoeren.

 

 1. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van natuurlijk persoon (B2C) producten online aankopen bij dwb. Indien het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn vangt aan de dag na ontvangst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via info@duurzaamwaterbeheer.be) dwb op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 3 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan dwb heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig werden teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van bewijs van verzending. Enkel artikelen die geen schade vertonen of sporen van buitensporig gebruik en die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

 1. Kosten en terugbetaling in geval van herroeping.

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant. De Klant zorgt ervoor dat de artikelen tijdens de retourzending voldoende beschermd zijn. Bij eventuele schade behoudt dwb zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal dwb alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten indien van toepassing, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat dwb alle artikelen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. dwb betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 1. Wettelijke Garantie bij online aankoop.

Conform de wettelijke bepalingen geldt voor de door dwb geleverde artikelen een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Voor aankopen via een tussenpersoon, dient de Klant zich te richten tot deze partij. dwb is bovendien nooit gebonden aan bijkomende garanties die eventueel aangeboden worden door een tussenpersoon. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs of factuur kunnen voorleggen, zo niet is de wettelijke garantie niet van toepassing. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant dwb zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien blijkt dat de wettelijke garantie van toepassing is, zal dwb naar haar keuze de geleverde artikelen kosteloos vervangen of repareren. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van gewoonlijke of normale slijtage, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

 1. Aansprakelijkheid bij installatie

dwb is als producent en leverancier van goederen gebonden aan wettelijke garantiebepalingen mbt tot deze artikelen (cfr. Artikel 8). Installaties vallen hier niet onder. De Klant dient steeds op eigen kosten en op eigen risico de installatie te voorzien. De installatiehandleiding die ter beschikking wordt gesteld door dwb, is slechts een niet-bindend en adviserend hulpmiddel. De Klant blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor de eigen installatie van onze goederen. Alle eventuele directe en indirecte schade van welke aard ook, alsook schade aan derden en alle gevolgschade, als gevolg van een gebrekkige installatie, vallen volledig ten laste van de Klant. dwb kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. dwb raadt klanten aan om steeds beroep te doen op professionele en erkende sanitaire installateurs, teneinde te kunnen rekenen op hun professionele aansprakelijkheid.

 1. Klachtenbehandeling

Voor eventuele klachten kan de Klant steeds terecht op info@duurzaamwaterbeheer.be. dwb zal steeds streven om deze klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf datum van ontvangst te beantwoorden. Bij klachten dient de Klant zich allereerst te wenden tot dwb. Tevens is het mogelijk om klachten te melden via het Europees ODR platform .

 

 1. Privacy

Alle informatie met betrekking tot Privacy werd samengebracht onder de Privacyclausule op de website van dwb.

 

 1. Gebruik van cookies

Alle informatie met betrekking tot het gebruik van cookies werd samengebracht onder de Privacyclausule op de website van GWP.

 

 1. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 1. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oostende zijn bevoegd, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.