Wettelijke bepalingen

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van duurzaamwaterbeheer.be. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Save Energy at Home en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Save Energy at Home en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Save Energy at Home is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Save Energy at Home gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Save Energy at Home of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Save Energy at Home is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

 

Privacy

Save Energy at Home verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van klanten die via deze webstek met haar contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.

 

Copyright - auteursrechten

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere webstek of papieren publicatie. We weten dit evenwel graag, stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor privégebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel geïnterpreteerd te worden in het kader van de informatieverstrekking tot het brede publiek. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten, kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of e-mail laten weten.

Iedereen kan van op een andere webstek ook een link leggen naar deze webstek of naar individuele pagina's uit de webstek. Daarvoor hebben we graag dat je de bron vermeld.